Algemene Voorwaarden KIWI Originals, dd .1 nov 2012.

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website "KIWI Originals" (Website) en op alle aanbiedingen en offertes van "KIWI Originals" en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en "KIWI Originals".  

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.2 "KIWI Originals" kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.  Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.  

Artikel 3 – Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres en adresgegevens volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.
3.2 "KIWI Originals" garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren / leveren van uw bestelling.
3.3 "KIWI Originals" zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn.  

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van "KIWI Originals" van uw bestelling en de daarbij behorende betaling.
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door "KIWI Originals" is geaccepteerd.  

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De uitlevering van uw bestelling geschiedt zo snel mogelijk nadat uw bestelling en betaling ontvangen is. 
5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening. 
5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.
5.5 Bij overschrijding van een levertijd van 7 dagen hebt u het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail aan "KIWI Originals" te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 14 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
5.6 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Mocht een besteld artikel niet op voorraad zijn, dan zullen we u daarvan op de hoogte brengen middels de bij ons bekende contactgegevens uit de bestelling.   

Artikel 6 – Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal "KIWI Originals" het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.  

Artikel 7 – Afkoelingsperiode
7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. "KIWI Originals" zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd en ongebruikt is, en voorzien is van de originele verpakking.
7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

Artikel 8 – Garanties
8.1 "KIWI Originals" garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.
8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
8.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal "KIWI Originals" binnen dagen 30 na retour-ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt "KIWI Originals" ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen. 
8.4 Na verloop van de in artikel 8.3 genoemde garantietermijn is "KIWI Originals" gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van "KIWI Originals", u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.  

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
"KIWI Originals" blijft volledig eigenaar van het bestelde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.  

Artikel 10 – Betaling
10.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met iDeal en creditcard (via Paypal).
10.2 "KIWI Originals" gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.  

Artikel 11 – Incassokosten
Als u in gebreke blijft aan u betalingsverplichtingen te voldoen, kan "KIWI Originals" niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die "KIWI Originals" moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als "KIWI Originals" kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.  

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op alle teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij "KIWI Originals".
12.2 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
12.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
12.4 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van "KIWI Originals".  

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1 Indien door "KIWI Originals" geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van "KIWI Originals" jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.
13.2 De aansprakelijkheid van "KIWI Originals" voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product.
13.3 "KIWI Originals" sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van "KIWI Originals", waaronder de Website, door een derde.  

Artikel 14 – Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  

Artikel 15 - Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. "KIWI Originals" heeft geen zeggenschap over deze websites. "KIWI Originals" is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.  

Artikel 16 - Diversen
16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
16.2 De administratie van "KIWI Originals" geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
16.3 "KIWI Originals" is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
16.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. "KIWI Originals" zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.  

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door "KIWI Originals" aangepast worden.